Changes in English Pronunciation ( (table))

views updated

Changes in English Pronunciation

Changes in English Pronunciation
  home stones name tongue
Old hääm stää´näs nä´mä tŏŏng´gə
Middle hôm stô´nəz nä´mə tŏŏng´gə
Modern hōm stōnz nām tŭng