Bhikkhu

views updated

Bhikkhu, bhikkhunī: see BHIKṢU/BHIKṢUṆĪ.