Shikatsu

views updated

Shikatsu (Zen shouting): see LIN-CHI I-HSÜAN.