Shih-i

views updated

Shih-i (Chin., ‘ten wings’). The commentaries (i-chuan) on the Taoist I-Ching, Book of Changes: (i) Tuan-chuan (2 parts); (ii) Hsiang-chuan (2 parts); (iii) Ta-chuan or Hsi-tzʾu (2 parts); (iv) Wen-yen; (v) Sho-kua; (vi) Hsü-kua; (vii) Tsa-kua.