Shih-shuang Chʾu-yuan

views updated

Shih-shuang Chʾu-yuan (chronicler of Zen and collector of kōans): see KŌAN.