Vladimir-Volynski

views updated

Vladimir-Volynski: see Volodymyr-Volynskyy, Ukraine.