Fredrikshamn

views updated

Fredrikshamn, Finland: see Hamina.