Aen. Nas.

views updated

Aen. Nas. Aenei Nasi (Brasenose College, Oxford; Latin: of the Brazen Nose)