Samudramathana

views updated

Samudramathana (Hindu myth): see CHURNING OF THE OCEAN.