Som.Sh.

views updated

Som.Sh. Somali shilling (monetary unit)