Words That Rhyme with pathogenesis

views updated

pathogenesisglacis, Onassis •abscess •anaphylaxis, axis, praxis, taxis •Chalcis • Jancis • synapsis • catharsis •Frances, Francis •thesis • Alexis • amanuensis •prolepsis, sepsis, syllepsis •basis, oasis, stasis •amniocentesis, anamnesis, ascesis, catechesis, exegesis, mimesis, prosthesis, psychokinesis, telekinesis •ellipsis, paralipsis •Lachesis •analysis, catalysis, dialysis, paralysis, psychoanalysis •electrolysis • nemesis •genesis, parthenogenesis, pathogenesis •diaeresis (US dieresis) • metathesis •parenthesis •photosynthesis, synthesis •hypothesis, prothesis •crisis, Isis•proboscis • synopsis •apotheosis, chlorosis, cirrhosis, diagnosis, halitosis, hypnosis, kenosis, meiosis, metempsychosis, misdiagnosis, mononucleosis, myxomatosis, necrosis, neurosis, osmosis, osteoporosis, prognosis, psittacosis, psychosis, sclerosis, symbiosis, thrombosis, toxoplasmosis, trichinosis, tuberculosis •archdiocese, diocese, elephantiasis, psoriasis •anabasis • apodosis •emphasis, underemphasis •anamorphosis, metamorphosis •periphrasis • entasis • protasis •hypostasis, iconostasis