MPPH

views updated

MPPH Chem. 5-(4-methylphenyl)-5-phenylhydantoin