zygapophyses

views updated

zygapophyses See VERTEBRA.