Sevorah

views updated

Sevorah (Jewish Babylonian scholars): see SAVORAIM.