Shoshannim

views updated

Shoshannim and Shoshannim-Eduth (shōshăn´Ĭm-ē´dəth): see Aijeleth Shahar.