She Yen-ping

views updated

She Yen-ping: see Mao Tun.