Shammuah

views updated

Shammuah, in the Bible: see Shammua.