Shamhuth

views updated

Shamhuth (shăm´həth): see Shammah3.