Riza Shah Pahlevi

views updated

Riza Shah Pahlevi: see Reza Shah Pahlevi.