Khubilai Khan

views updated

Khubilai Khan: see Kublai Khan.