khush-khash

views updated

khush‐khash See orange, bitter.