Guy of Chauliac

views updated

Guy of Chauliac: see Chauliac, Guy de.