Fu-chou (city, Fujian province, China)

views updated

Fu-chou, Fujian prov., China: see Fuzhou.