Carnaim

views updated

Carnaim (kär´nāĬm): see Ashteroth Karnaim.