haem.

views updated

haem. haemoglobin
• haemorrhage