yolk platelet

views updated

yolk platelet See YOLK BODY.