Yom tov sheni galuyyot

views updated

Yom tov sheni galuyyot (second days of festivals): see SECOND DAYS.