Qedushah

views updated

Qedushah (holiness): see KEDUSHAH.