Kedushta

views updated

Kedushta (morning piyyut): see KEROVAH.