Ulyanov, Vladimir Ilyich

views updated

Vladimir Ilyich Ulyanov: see Lenin.