Kilimanjaro

All Sources -
Updated Media sources (1) About encyclopedia.com content Print Topic Share Topic
views updated

Kilimanjaroarrow, barrow, farrow, harrow, Jarrow, marrow, narrow, sparrow, taro, tarot, Varro, yarrow •gabbro • Avogadro • Afro • aggro •macro • cilantro • Castro •wheelbarrow •Faro, Kilimanjaro, Pissarro, Pizarro, Tupamaro •Pedro • allegro • hedgerow • velcro •escrow •metro, retro •electro • Jethro •bolero, caballero, dinero, Faeroe, pharaoh, ranchero, sombrero, torero •scarecrow • Ebro •Montenegro, Negro •repro • in vitroPyrrho • synchro •windrow • impro • intro • bistro •Babygro • McEnroe •biro, Cairo, giro, gyro, tyro •fibro • micro • maestro •borrow, Corot, morrow, sorrow, tomorrow •cockcrow • cointreau •Moro, Sapporo, Thoreau •Mindoro • Yamoussoukro •Woodrow •burro, burrow, furrow •upthrow •De Niro, hero, Nero, Pierrot, Pinero, Rio de Janeiro, sub-zero, zero •bureau, chiaroscuro, Douro, enduro, euro, Ishiguro, Oruro, Truro •Politburo • guacharo • Diderot •vigoro • Prospero • Cicero • in utero •Devereux • Jivaro • overthrow

views updated

Kilimanjaro Mountain in ne Tanzania, near the border with Kenya. The highest mountain in Africa, it is an extinct volcano with twin peaks joined by a broad saddle. Coffee is grown on the intensely cultivated s slopes. Height: Kibo 5895m (19,340ft); Mawenzi 5150m (16,896ft).