dulcify

views updated May 18 2018

dul·ci·fy / ˈdəlsəˌfī/ • v. (-fies, -fied) [tr.] poetic/lit. sweeten: cider pap dulcified with molasses. ∎  calm or soothe: his voice dulcified the panic.DERIVATIVES: dul·ci·fi·ca·tion / ˌdəlsəfiˈkāshən/ n.