Words That Rhyme with anthropophagous

views updated

anthropophagoushorrendous, stupendous, tremendous •Barbados • Indus • solidus • Lepidus •Midas, nidus •Aldous • Judas • Enceladus • exodus •hazardous • Dreyfus • Josephus •Sisyphus • typhus • Dollfuss •amorphous, anthropomorphous, polymorphous •rufous, Rufus •Angus • Argus •Las Vegas, magus, Tagus •negus •anilingus, cunnilingus, dingus, Mingus •bogus •fungous, fungus, humongous •anthropophagous, oesophagus (US esophagus), sarcophagus •analogous •homologous, tautologous •Areopagus • asparagus •Burgas, Fergus, Lycurgus •Carajás • frabjous •advantageous, contagious, courageous, outrageous, rampageous •egregious •irreligious, litigious, prestigious, prodigious, religious, sacrilegious •umbrageous • gorgeous