Chinese leaders

Updated About encyclopedia.com content Print Article Share Article
views updated

Chinese leaders

From 1978 to 1997, effective control of China was in the hands of ‘paramount leader’ Deng Xiaoping ( Teng Hsiao-ping), State Vice-Premier and Chief of Staff of the People's Liberation Army. He was succeeded by Jiang Zemin.

Chairman of the Communist Party

1935–76

Mao Zedong ( Mao Tse-tung)

1976–81

Hua Guofeng ( Huo Kuo-feng)

1981–82

Hu Yaobang ( Hu Yao-pang)

General Secretary of the Communist Party

1982–87

Hu Yaobang

1987–89

Zhao Ziyang ( Chao Tzu-yang)

1989– 

Jiang Zemin ( Chiang Tse-min)

President

1949–59

Mao Zedong

1959–68

Liu Shaoqi ( Liu Shao-ch'i)

1968–75

Dong Biwu ( Tung Pi-wu)

1975–76

Zhu De ( Chu Te)

1976–78

Song Qingling ( Sung Ch'ing-ling)

1978–83

Ye Jianying ( Yeh Chien-ying)

1983–88

Li Xiannian ( Li Hsien-nien)

1988–93

Yang Shangkun ( Yang Shang-k'un)

1993–2003

Jiang Zemin

2003– 

Hu Jintao

Prime Minister

1949–76

Zhou Enlai ( Chou En-lai)

1976–80

Hua Guofeng

1980–87

Zhao Ziyang

1987–98

Li Peng ( Li P'eng)

1998–2003

Zhu Rongji

2003– 

Wen Jiabao


More From Encyclopedia.com


MORE ON THIS TOPIC