Hua, Gu

views updated

HUA, Gu

HUA, Gu. Chinese, b. 1942. Genres: Novels, Novellas/Short stories. Career: Chengzhou Regional Agricultural Institute, Chengzhou, Hunan, China, farmer, 1962-75; Chengzhou Regional Song and Dance Ensemble, Chengzhou, writer, 1975-79; Chengzhou Regional Writers' and Artists' Association, Chengzhou, Hunan, cadre member, 1979-82; Hunan Provincial Writers' Association, Changsha, Hunan, professional writer, 1983-. Publications: Furongzhen, 1981, trans. by G. Yang as A Small Town Called Hibiscus, 1983; Paman Qingteng Oe Muwu, 1982, trans. as Pagoda Ridge and Other Stories, 1986; Gu Hua Zhongpian Xiaoshuoji, 1984, trans. as Collected Novellas of Gu Hua; Jiejie Zhai, 1984, trans. as Sisters' Village; Gu Hua Xiaoshud Xuan, 1985, trans. as Selected Novels of Gu Hua; Chen Neu, 1985, translation by Howard Goldblatt published as Virgin Widows, 1997. Author of books published in Chinese; author of screenplays of own novels. Address: 302 Bayi Lu, Changsha, Hunan, People's Republic of China.