Attack Squadron

views updated

Attack Squadron ★½ Kamakazi 1963

Story of Japan's suicidal WWII pilots. 105m/C VHS . JP Toshiro Mifune, Yuzo Kayama, Takashi Shimura, Yosuke Natsuki, Makoto Sato; D: Shue Matsubayashi; W: Shinobu Hashimoto; C: Takao Saito; M: Ikuma Dan.