Typhlomys

views updated

Typhlomys (Chinese pygmy dormouse) See PLATACANTHOMYIDAE.