prezygapophyses

views updated

prezygapophyses See VERTEBRA.