exon shuffling

views updated

exon shuffling Exon duplication and exon insertion.