Yui-itsu Shinto

views updated

Yui-itsu Shinto (school of Shinto): see HONJI SUIJAKU; YOSHIDA SHINTŌ.