Wanshi Shōgaku

views updated

Wanshi Shōgaku (Chinese Chʾan/Zen master): see HUNG-CHIH CHENG-CHUEH.