Shokaku Kokushi

views updated

Shokaku Kokushi (leading Zen monk): see MUSŌ SOSEKI.