Nan-hua chen-ching

views updated

Nan-hua chen-ching (name of Chuang-tzu): see CHUANG-TZU.