Zhujiang

views updated

Zhujiang: see Pearl, river.