Peshkov, Aleksey Maximovich

views updated

Aleksey Maximovich Peshkov: see Gorky, Maxim.