Jorah

views updated

Jorah (jō´rə), the same as Hariph.