benzene, dimethyl

views updated

dimethyl benzene: see xylene.