guanaco

views updated

guanaco (Lama guanicoe) See CAMELIDAE.

guanaco

views updated

guanaco kind of llama. XVII. — Quechua huanaco, -acu.