MIBK

views updated

MIBK Chem. methyl isobutyl ketone