parosmia

views updated

parosmia (pa-roz-miă) n. any disorder of the sense of smell.